Login  
| | | | |
>อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
>อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
>อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์
>อาจารย์พิเศษภาควิชารัฐศาสตร์
>อาจารย์พิเศษภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
>อาจารย์พิเศษภาควิชานิติศาสตร์
บุคลากร > อาจารย์ > อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
Passanan Phuangthuean, Ph.D.
ตำแหน่ง
 • กรรมการประจำหลักสูตร
 • อาจารย์ประจำ
 • โทรศัพท์
  (หมายเลขภายใน : 120)
  e-mail
     ทั้งหมด      ทั้งหมด  
  รายวิชาที่รับผิดชอบ
  ประวัติการศึกษา
  ประสบการณ์ทำงาน
  งานวิจัย (ภาษาไทย)
  ประเภทหนังสือและบทความทางวิชาการ (ภาษาไทย)
     ทั้งหมด      ทั้งหมด    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475