Quality Assurance in Education

         
แนะนำส่วนงาน นโยบาย / ประกาศ แผนการดำเนินการ QA คณะกรรมการ ระบบสารสนเทศ
เอกสารคู่มือ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฎิทินกิจกรรม

Untitled Document

คณะกรรมการ

     
 
กรรมการที่ปรึกษา
คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร์์
รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
 
 
 
ประธานกรรมการ
รองคณบดี
นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 
     
 
กรรมการ
รองคณบดี
นายสมคิด เพชรประเสริฐ
 
 
 
กรรมการ
รองคณบดี
ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
 
     
 
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี
ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
 
 
 
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี
พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
 
     
 
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
 
 
 
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
 
     
 
กรรมการ
หัวหน้าภาคนิติศาสตร์
นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
 
 
 
กรรมการ
นายเจนวิทย์ นวลแสง
 
 
     
 
กรรมการ
ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
 
 
 
 
กรรมการ
ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
 
 
     
 
กรรมการ
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
 
 
 
กรรมการ
นางกันตา ปานสวัสดิ์
 
 
     
 
กรรมการ
นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ
 
 
 
 
กรรมการ
นางสาวกุลญาดา เนื่องจำนงค์
 
 
     
 
กรรมการและเลขานุการ
นางอรพร สดใส
 
 
 
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวลักษณารีย์ สุริศร