Quality Assurance in Education

         
แนะนำส่วนงาน นโยบาย / ประกาศ แผนการดำเนินการ QA คณะกรรมการ ระบบสารสนเทศ
เอกสารคู่มือ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฎิทินกิจกรรม

Untitled Document

 

 

หน่วยงาน

 
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
3. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.)  
4. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  
5. กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา