คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา

        “คุณธรรมคู่ปัญญา เพื่อพัฒนาภาคตะวันออก”

วิสัยทัศน์

        “ขุมปัญญาด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร และกฎหมายแห่งภาคตะวันออก”

พันธกิจ

 1. การผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องต่อความต้องการในพื้นที่ภาคตะวันออก
 2. การผลิตผลงานวิจัยเชิงบูรณาการกับพื้นที่ภาคตะวันออก
 3. การบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมในภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง
 4. การบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีความสุขและมั่นคง

ค่านิยม

  G = Governance - การบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล
  R = Resilience - ความยืดหยุ่น/ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับพลวัตความเปลี่ยนแปลงของสังคม
  O = Outstanding - สร้างความโดดเด่นในด้านวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการ
  W = Well-being - สร้างสุขภาวะและสภาพแวดล้อมที่ดีให้บุคลากรและนิสิต
  T = Team - การทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเลิศ
  H = Happiness - องค์กรแห่งความสุข

คำขวัญประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

        W.E. POLLAW

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY