คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา

        “คุณธรรมคู่ปัญญา เพื่อพัฒนาภาคตะวันออก”

วิสัยทัศน์

        “คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มุ่งผลิตนักบริหารปกครองชั้นนำ นักกฎหมายล้ำเลิศ เป็นแหล่งกำเนิดความรู้ สร้างสุขสู่สังคม”

พันธกิจ

 1. การผลิตผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกที่รับผิดชอบต่อสังคม
 2. ผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการ
 3. การบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและมุ่งสู่ความเป็นสากล
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาประเพณีอันดีงานของไทย
 5. การบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นองค์การอัจฉริยะที่มีความสุขและมั่นคง

ค่านิยม

        คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จะมุ่งเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกด้วยค่านิยม “W.E. POLLAW” ซึ่งมีนิยามและความหมายของแต่ละตัวอักษรย่อดังนี้

  W = wisdom – ขุมปัญญา
  E = East – ภาคตะวันออก
  P = Participation – การมีส่วนร่วม
  O = Optimum - ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  L = Liberty - เสรีภาพ
  L = Leadership – ภาวะผู้นำ
  A = Adaptability – ความสามารถในการปรับตัว
  W = Willpower – ความตั้งใจจริง

คำขวัญประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

        W.E. POLLAW: Future Perfect & Possible

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY