คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร


ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
 โครงสร้างองค์กร

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY