คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

บุคลากรสายสนับสนุน

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

     
   
 

นาย ธัช ขันธประสิทธิ์
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

นักวิชาการเงินและบัญชี

     
   
 
นางสาว มณีรัตน์ ข่ายพิลาป
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร 038-102369 ต่อ 113
 
     
   
 
นาง ศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร 038-102369 ต่อ 130
 
     
   
 
ดร. จุฑามาศ ชูสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 038-102369 ต่อ 118
 

นักวิชาการพัสดุ

     
   
 
นางสาว ชญาภา เรียบเรียง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร 038-102369 ต่อ 112
 
     
   
 
นางสาว ประภาศรี ถนอมจิตร์
นักวิชาการพัสดุ
โทร 038-102369 ต่อ 112
 

บุคลากร

     
   
 
นาง นุชจรินทร์ วรรณพงษ์
บุคลากรชำนาญการ
โทร 038-102369 ต่อ 108
 

บรรณารักษ์

     
   
 
นางสาว ธารทิพย์ ภวะวิภาต
บรรณารักษ์ชำนาญการ
โทร 038-102369 ต่อ 115
 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

     
   
 
ดร. สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทร 038-102369 ต่อ 123
 
     
   
 
นาย เขมพัชร์ จำนงค์วงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 038-102369 ต่อ 148
 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

     
   
 
นาย อิทธิ เอี่ยมลักษณะชัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร 038-102369 ต่อ 172
 
     
   
 
นาย คำนึง พลานนท์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร 038-102369 ต่อ 0
 

นักวิชาการศึกษา

     
   
 
ดร. กุลญาดา เนื่องจำนงค์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร 038-102369 ต่อ 106
 
     
   
 
นาย สุพัชชัย โรจนศิริพงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร 038-102369 ต่อ 170
 
     
   
 
นางสาว สิริลักษณ์ รัตน์วิทยากรณ์
นักวิชาการศึกษา
โทร 038-102369 ต่อ 116
 
     
   
 
นางสาว ปณิตา แฉ่งสงวน
นักวิชาการศึกษา
โทร 038-102369 ต่อ 116
 
     
   
 
ว่าที่ร้อยตรี พุฒิธร สวาสนา
นักวิชาการศึกษา
โทร 038-102369 ต่อ 146
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     
   
 
ดร. ณปภา จิรมงคลเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทร 038-102369 ต่อ 122
 
     
   
 
นาย กล้าณรงค์ คำโสภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 038-102369 ต่อ 0
 
     
   
 
นาย ดุสิต รัฐศีล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 038-102369 ต่อ 130
 
     
   
 
นางสาว ปนัดดา แฉ่งสงวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 038-102369 ต่อ 117
 
     
   
 
นาย ธัช ขันธประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 038-102369 ต่อ 172
 

ผู้ปฏิบัติงาน

     
   
 
นาย เสกสรร ทองคำ
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
โทร 038-102369 ต่อ 148
 
     
   
 
นาย รักพงษ์ แสงสว่าง
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
โทร 038-102369 ต่อ 143
 
     
   
 
นางสาว สำรวย ทวีสุข
แม่บ้าน
โทร 038-102369 ต่อ 182
 

พนักงานขับรถ

     
   
 
นาย วิทยา โพธิพร
พนักงานขับรถ
โทร 038-102369 ต่อ 141
 
     
   
 
นาย นพดล เจาเบ
พนักงานขับรถยนต์
โทร 038-102369 ต่อ 145
 

 

   

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY