คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

     
   
 

ผศ.ดร. สกฤติ อิสริยานนท์
หัวหน้าภาควิชา

 
     
   
 
รศ.ดร. รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
อาจารย์
 
     
   
 
รศ.ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว
อาจารย์
 
     
   
 
ผศ.ดร. ภัทรพงษ์ รัตนเสวี
อาจารย์
 
     
   
 
ผศ. ร.ต.อ. ดร. วิเชียร ตันศิริคงคล
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. โชติสา ขาวสนิท
อาจารย์
 
     
   
 
ผศ.ดร. ชัยณรงค์ เครือนวน
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. พัชราภา ตันตราจิน
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. พัณณ์อร เภาเจริญ
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. เมทินา อิสริยานนท์
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. สรชัย ศรีนิศานต์สกุล
อาจารย์
 
     
   
 
อาจารย์ จิรายุทธ์ สีม่วง
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
 
     
   
 
อาจารย์ ธัชชนก สัตยวินิจ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
 
     
   
 
อาจารย์ ยศพล จิระวุฒิ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
 

 

   

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY