คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะ

คณบดี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


ผ.ศ. ดร. ธีรพงษ์ บัวหล้า

ประธานกรรมการ

หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์


อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์

กรรมการ

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์


ดร.สกฤติ อิสริยานนท์

กรรมการ

หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์


ผศ. ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์

กรรมการ

ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลา
ภายในคณะ


ผศ. รตอ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล

กรรมการ

ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลา
ภายในคณะ


ผศ. ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์

กรรมการ

ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลา
ภายในคณะ


รศ.ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ


ผศ.ดร.พิชาญ สว่างวงศ์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ


รศ.ดร.สุเมธ เดียวอิศเรศ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ


ดร.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ


ดร.มนูศักดิ์ กลิ่นดี

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ


ดร.อัศวิน โชติพนัง

กรรมการ

รองคณบดี


ดร. ธีระพงษ์ ภูริปาณิก

กรรมการและเลขานุการ

ผู้รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานคณบดี


นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY