คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY