คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร


ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY