คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร


ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
 โครงสร้างการบริหาร

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY