คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  สโมสรนิสิต ปี 2567