คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

ผลงานอาจารย์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ผลงานวิจัย

ผลงานบทความวิชาการ

E-BOOK

E-BOOK

 ตำราการสอน วิชามหายุทธศาสตร์ โดย พลเอก ดร.สนธิ นวกุล และผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร

 เอกสารคำสอน วิชายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น Local Development Strategy รหัสวิชา 67735264 โดย ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร

 ตำราคำสอน นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ : หลักการ แนวคิด และกรณีศึกษา โดย ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร

 ตำราการสอน ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดย รศ. ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต

 หนังสือ รัฐบาลดิจิทัลของไทย โดย ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร

 HANDBOOK ภาพขั้นตอนวิแพ่ง ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วยภาพ โดย ผศ. ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ

 หนังสือ คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาผู้บริโภค Consumer Case Procedure Act โดย ผศ. ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ

 หนังสือ คำอธิบายกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ (Law of Hire of Property, Hire Purchase) โดย ผศ. ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ

 เอกสารประกอบการสอนวิชา: ๖๗๘๓๕๒๕๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 (Law of Civil Procedure I) โดย ผศ. ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY