คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

สำหรับภายในคณะ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

หน่วยงานภายในคณะฯ

ระบบสารสนเทศ และเอกสารงานบุคคล

ระบบสารสนเทศ

แบบฟอร์ม

  งานการเงิน   งานพัสดุ   งานวิชาการ   งานวิจัย   งานบุคคล


  งานยานพาหนะ   งาน IT   งานพัฒนาคุณภาพ   งานยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา

แบบฟอร์มงานบุคคล

 4. ชี้แจงการไม่ได้สแกนนิ้วเพื่อปฏิบัติงาน
 5. แบบการขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
 6. แบบขอนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศ(พนักงานมหาวิทยาลัย)
 7. แบบขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อชื่อและชื่อสกุล
 8. แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรของรัฐ
 10. ขอหนังสือรับรองภาษาไทย
 11. ขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
 12. แบบใบรายงานการศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยในระหว่างอุปสมบท
 13. แบบใบลาติดตามคู่สมรส
 14. แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 15. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
 16. แบบใบลาไปฝึกอบรมภายในประเทศ(พนักงานมหาวิทยาลัย)
 17. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานพนักงานมหาวิทยาลัย
 18. แบบใบลาอุปสมบท
 19. แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ(พนักมหาวิทยาลัย)
 20. รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย และการไปปฏิบัติงาน ในองค์การระหว่างประเทศ
 21. แบบรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงานจากการลาศึกษาต่อภายในประเทศ และสิ้นสุดการศึกษาแล้ว(พนักงานมหาวิทยาลัย)
 22. แบบรายงานวันเดินทางเพื่อไปศึกษาฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
 23. แบบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร
 24. แบบรายละเอียดประกอบการพิจารณาให้พนักงาน(งบแผ่นดิน)ลาศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
 25. แบบหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยบูรพา
 26. แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย
 27. ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 29. รายงานไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ณ ต่างประเทศ
 30. สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
 32. หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
 33. แบบฟอร์มเบิกค่าเล่าเรียน (สก.01)
 34. แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการทั่วไป (สก.02)(ค่าตรวจสุขภาพ,ค่าทำฟัน,ค่าเยี่ยมไข้)
 35. แบบฟอร์มเบิกค่าสงเคราะห์ทั่วไป (สก.03)
 36. แบบฟอร์มเบิกค่าสงเคราะห์ของพนักงาน (สก.04)
 37. ใบสำคัญรับเงิน (บว 14)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY