คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

สำหรับภายในคณะ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

หน่วยงานภายในคณะฯ

ระบบสารสนเทศ และเอกสารงานบุคคล

ระบบสารสนเทศ

แบบฟอร์ม

  งานการเงิน   งานพัสดุ   งานวิชาการ   งานวิจัย   งานบุคคล


  งานยานพาหนะ   งาน IT   งานพัฒนาคุณภาพ   งานยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา

แบบฟอร์มงานบุคคล

 1. ขอหนังสือรับรอง (กรณีสำหรับคณบดี)
 2. ขออนุญาตไปปฏิบัติงาน
 3. คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานบางส่วนเวลา
 4. ชี้แจงการไม่ได้สแกนนิ้วเพื่อปฏิบัติงาน
 5. แบบการขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
 6. แบบขอนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศ(พนักงานมหาวิทยาลัย)
 7. แบบขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อชื่อและชื่อสกุล
 8. แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรของรัฐ
 9. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
 10. แบบใบรายงานการศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยในระหว่างอุปสมบท
 11. แบบใบลาติดตามคู่สมรส
 11. แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 12. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
 13. แบบใบลาไปฝึกอบรมภายในประเทศ(พนักงานมหาวิทยาลัย)
 14. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานพนักงานมหาวิทยาลัย
 15. แบบใบลาอุปสมบท
 16. แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ(พนักมหาวิทยาลัย)
 17. แบบใบลาอุปสมบท
 18. แบบรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงานจากการลาศึกษาต่อภายในประเทศ และสิ้นสุดการศึกษาแล้ว(พนักงานมหาวิทยาลัย)
 19. แบบรายงานวันเดินทางเพื่อไปศึกษาฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
 20. แบบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร
 21. แบบรายละเอียดประกอบการพิจารณาให้พนักงาน(งบแผ่นดิน)ลาศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
 22. แบบหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยบูรพา
 23. แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย
 24. ใบเบิกสวัสดิการทั่วไป (สก02) (ค่าตรวจสุขภาพ,ค่าทำฟัน,ค่าเยี่ยมไข้)
 25. ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 26. ประวัติบุคคล
 27. รายงานไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ณ ต่างประเทศ
 28. สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
 29. สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย
 30. หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
 31. แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย
 32. รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย และการไปปฏิบัติงาน ในองค์การระหว่างประเทศ
 33. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
 34. ขอหนังสือรับรองภาษาไทย
 35. ขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY