คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

คณะผู้บริหาร

ผู้บริหาร  คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

คณบดี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


ผ.ศ. ดร. ธีรพงษ์ บัวหล้า

คณบดี

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการนิสิต


ดร. ธีระพงษ์ ภูริปาณิก

รองคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี


ดร.ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาระบบงานวิจัยและเครือข่ายบริการวิชาการ


นายดุสิต รัฐศีล

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการ


นางสาวสิริลักษณ์ รัตน์วิทยากรณ์

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานคณบดี


นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY