คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

คณะผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้รักษาการแทนคณบดี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


ผ.ศ. ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล

ผู้รักษาการแทนคณบดี
ผ.ศ. ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล

รองคณบดี


ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร

รองคณบดี
ผศ. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร

รองคณบดี


อ.สมคิด เพชรประเสริฐ

รองคณบดี
อ.สมคิด เพชรประเสริฐ

รองคณบดี


ผศ. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน

รองคณบดี
ผศ. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน

รองคณบดี


ผศ. พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

รองคณบดี
ผศ. พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

รองคณบดี


รศ. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว

รองคณบดี
รศ. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว

รองคณบดี


ดร.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก

รองคณบดี
ดร.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ดร.ณปภา จิรมงคลเลิศ

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ดร.ณปภา จิรมงคลเลิศ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY