คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

คณะผู้บริหาร

ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ผู้รักษาการแทนคณบดี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


ผ.ศ. ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล

ผู้รักษาการแทนคณบดี
ผ.ศ. ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล

รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

รองคณบดี
ฝ่ายด้านการบริหาร


ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร

รองคณบดี
ฝ่ายด้านการบริหาร
ผศ. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร

รองคณบดี
ฝ่ายด้านงานวิชาการ


อ.สมคิด เพชรประเสริฐ

รองคณบดี
ฝ่ายด้านงานวิชาการ
อ.สมคิด เพชรประเสริฐ

รองคณบดี
ฝ่ายด้านงานวิจัยและพัฒนา


ผศ. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน

รองคณบดี
ฝ่ายด้านงานวิจัยและพัฒนา
ผศ. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน

รองคณบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา และพัฒนาคุณภาพ

ผศ. พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

รองคณบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา และพัฒนาคุณภาพ
ผศ. พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

รองคณบดี
ฝ่ายด้านงานกิจการนิสิต


รศ. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว

รองคณบดี
ฝ่ายด้านงานกิจการนิสิต
รศ. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว

รองคณบดี
ฝ่ายด้านงานวิเทศสัมพันธ์


ดร.พิมพ์กมล กองโภค

รองคณบดี
ฝ่ายด้านงานวิเทศสัมพันธ์
ดร.พิมพ์กมล กองโภค

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ดร.ณปภา จิรมงคลเลิศ

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ดร.ณปภา จิรมงคลเลิศ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY