คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

คณะผู้บริหาร

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

คณบดี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


ผ.ศ. ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล

คณบดี
ผ.ศ. ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล

รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

รองคณบดี


ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร

รองคณบดี
ผศ. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร

รองคณบดี


รศ. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว

รองคณบดี
รศ. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว

รองคณบดี


อ.สมคิด เพชรประเสริฐ

รองคณบดี
อ.สมคิด เพชรประเสริฐ

รองคณบดี


ผศ. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน

รองคณบดี
ผศ. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน

รองคณบดี

ผศ. พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

รองคณบดี
ผศ. พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้ช่วยคณบดี


อ.พงศธร แก้วมณี

ผู้ช่วยคณบดี
อ.พงศธร แก้วมณี

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

นายธัช ขันธประสิทธิ์

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นายธัช ขันธประสิทธิ์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY