คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  2565   2564   2563

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY